G r a c e   7   B o a r d   ทุ่ ม เ ท ใ ห้ กั บ ก า ร ส ร้ า ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร พ า ย  S t a n d  U p  P a d d l e  B o a r d  ที่ แ ท้ จ ริ ง
 
เ ร า อ ย า ก จ ะ ช่ ว ย คุ ณ ค้ น พ บ ส ถ า น ที่ ส ว ย ง า ม แ ล ะ เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ไ ด้ รั บ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ใ น ก า ร ท่ อ ง ที่ ย ว
 
 เ ร า ไ ด้ นำ บ อ ร์ ด ยื น พ า ย  S U P  ที่ ต ร ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง คุ ณ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ส า ม า ร ถ พ ก พ า ไ ป ไ ด้ ทุ ก ที่

OUR EVENTS

image
Blue Color X1 
All Round
10'6" x 33'' x 6"
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
โปรโมชั่นพิเศษ จำนวนจำกัด
ราคา 10900 บาท
Orange Color X1
All Round 
12'0" x 33'' x 6"
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
โปรโมชั่นพิเศษ จำนวนจำกัด
ราคา 9900 บาท
Yellow Bamboo
Touring
11'6" x 31'' x 6"
 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
โปรโมชั่นพิเศษ จำนวนจำกัด
ราคา 9900 บาท
Red Bamboo
Touring
12'6" x 31'' x 6"
 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
โปรโมชั่นพิเศษ จำนวนจำกัด
ราคา 10900 บาท
Powered by MakeWebEasy.com